PROPOZÍCIE

Špeciálna výstava 4.5.2018              Euro Samoyed Show 5.5.2018

Uzávierka prihlášok: 24. marca 2018

Prihlasovanie bude spustené od 1. decembra 2017

Prihlasovanie: www.dogshow.sk

 


 

VÝSTAVNÉ POPLATKY

ČLEN NEČLEN
1 výstava 2 výstavy 1 výstava 2 výstavy
1. pes 35 55 50 70
2. a ďalšie psy 30 45 45 60
Mladší dorast, Dorast, Veteránov, Čestná 20 30 30 45
Súťaže 20 30 30 45

Poplatky uhrádzajte na bankový účet: Samojed Klub Slovensko o.z.
Československá Obchodná Banka a.s., SNP 9, Hlohovec
SWIFT kód: CEKOSKBX
IBAN: SK77 7500 0000 0040 0711 5511

Úhradu výstavných poplatkov vykonajte po registrácii online prihlášky priamo vo vašom menu. Výstavný poplatok je nutné uhradiť najneskôr do dátumu uzávierky 24.marca 2018. Platba na výstave nie je možná!!!


 

TITULY A ČAKATEĽSTVÁ

Vystavovateľ dostane za účasť na oboch výstavách 1 x balíček sponzorských darčekov.

V jednotlivých triedach a aj v súťažiach (kde to pravidlá povoľujú) bude zadávané poradie 1.-4. miesto

CC – čakateľstvo na klubového šampióna

CAJC – čakateľstvo na  Slovenského  šampióna  krásy  mladých môžu získať psy a sučky ocenené známkou výborný 1 v triede mladých.

CAC – čakateľstvo na šampióna krásy SR môžu získať psy a sučky ocenené známkou výborný 1 v triede strednej, pracovnej, otvorenej a šampiónov.

Reserve CAC (R.CAC) – môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej a šampiónov, ak bol v danej triede udelený CAC.

 

ŠPECIÁLNA VÝSTAVA 4.5.2018

Víťaz Špeciálnej výstavy pes 2018 – do súťaže postupujú psy ocenené titulom CAC.

Víťaz Špeciálnej výstavy sučka 2018 – do súťaže postupujú sučky ocenené titulom CAC.

Víťaz Špeciálnej výstavy mladých 2018–  pes a sučka ocenená titulom CAJC.

BEST OF BREED / BEST IN SHOW – do súťaže postupujú Víťazi Špeciálnej výstavy mladých /CAJC,  Víťaz špeciálnej výstavy pes (Najlepší pes), Víťaz špeciálnej výstavy sučka (Najlepšia sučka), Obaja veteráni s titulom V1.

BEST OPPOSITE SEX / RESERVE BEST IN SHOW – do súťaže postúpia jedinci zo súťaže Best of breed opačného pohlavia ako je pes/sučka ocenený Best of breed.

 

EURO SAMOYED SHOW 5.5.2018

Best European Samoyed Minor puppy 2018 – pes a sučka z triedy ocenení VN1 z triedy mladšieho dorastu

Best European Samoyed Puppy 2018 – pes a sučka z triedy ocenení VN1 z triedy dorastu

Best European Samoyed Junior 2018 – pes a sučka z triedy mladých ocenené titulom CAJC

Best European Samoyed Veteran 2018 – pes a sučka z triedy veteránov ocenené známkou a poradím V1

Best European Samoyed Bitch 2018 – do súťaže nastupujú sučky ocenené CAC, z triedy strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov

Best European Samoyed Male 2018 – do súťaže nastupujú psy ocenené CAC, z triedy strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov

BEST OF BREED / BEST IN SHOW – do súťaže nastupujú Európsky juniori samojedov 2018, Európsky veteráni samojedov 2018, Európska najlepšia sučka 2018 a Európsky najlepší pes samojedov 2018

BEST OPPOSITE SEX / RESERVE BEST IN SHOW – do súťaže postúpia jedinci zo súťaže Best of breed opačného pohlavia ako je pes/sučka ocenený Best of breed.

 

SÚŤAŽE

Na oboch výstavách oba dni budú otvorené súťaže:

DIEŤA A PES – súťaž pre najmenších účastníkov

JUNIOR HANDLING – súťaž o najlepšieho mladého vystavovateľa

NAJKRAJŠÍ PÁR – – Pes a suka jedného plemena, ktorí boli na výstave posúdení a sú v majetku jedného majiteľa. Majiteľ musí byť uvedený v preukaze pôvodu.

NAJLEPŠIA CHOVATEĽSKÁ SKUPINA – Do súťaže môže chovateľ prihlásiť minimálne troch a max. 6 jedincov pochádzajúcich z vlastného chovu, ktorí pochádzajú z rôznych spojení (min. od dvoch rôznych otcov alebo matiek) a boli na výstave posúdení. Psi nemusia byť v majetku chovateľa.

NAJLEPŠIA SKUPINA POTOMKOV – Do tejto súťaže nastupuje plemenník s najmenej 3 potomkami, ktorí boli na výstave posúdení (prvá generácia – synovia alebo dcéry). Hodnotí sa typ a kvalita odchovu. Plemenník nemusí byť na výstave posúdený v konkurencii.

BIS JUNIOR – do súťaže nastupujú pes a sučka s titulom CAJC

BIS VETERÁN – do súťaže nastupujú pes a sučka ocenení známkou V1

BIS MINOR PUPPY – do súťaže nastupujú všetky  psy a sučky spolu z triedy mladšieho dorastu, ocenené známkou VN

BIS PUPPY  do súťaže nastupujú všetky  psy a sučky spolu z triedy mladšieho dorastu, ocenené známkou VN

BIS HONOUR CLASS – do súťaže nastupujú pes a sučka ocenení známkou V1

 


VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ, SKS a propozícii. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI.

Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia originálu preukazu pôvodu psa. Iné doklady (puppy card, matriky a iné matričné doklady, nie fotky!!!) sú akceptované iba pre triedu mladšieho dorastu a dorastu.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu rozhodcov.

Prihlásením sa na výstavu SKS súhlasíte so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa a kontakt – pre vnútorné potreby SKS, administratívu klubu a dokumentáciu voči strešným organizáciám. Súhlasíte so zverejnením údajov na webovej stránke klubu, vo výstavnom katalógu,  alebo odbornom spravodaji, resp. časopise  v rozsahu: meno, priezvisko, obec, dosiahnuté výsledky na súťažiach a chovateľských akciách, s činnosťou súvisiaci fotografický materiál a to na účely propagácie, dokumentaristiky a zaznamenania histórie.

VETERINÁRNE PODMIENKY
Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

KOMISIA PRE PROTESTY
4.5.2018 Jozef Ondruška, Ing. Martin Henčel, Milan Bíroš
5.5.2018 Jozef Ondruška, Ing. Martin Henčel, Barbara Bruns
Protest sa môže podať len z formálnych dôvodov, písomne vo výstavnej kancelárii, počas výstavy do skončenia posudzovania v kruhu, súčasne so zložením vkladu 50,-€, ktorý pri rozhodnutí v neprospech vystavovateľa prepadne. Protest proti rozhodnutiu rozhodcu – oceneniu, poradiu, udeleným titulom a pod. je neprípustný.